جلال الدین امیری

صفحه نخست /جلال الدین امیری
نام و نام خانوادگی جلال الدین امیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اطفال
تحصیلات دکترای تخصصی / اطفال
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of Comprehensive Pediatrics (2020)
2
Archives of Trauma Research (2019)
3 فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی (1397)
4
Social Determinant of Health (2017)
5
Viral Hepatitis Journal (2018)
6
Modern Care Journal (2017)
7 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1394)
8
vaccine research (2017)
9
Iranian Journal of Neonatology (2017)
10
Journal of Clinical and diagnostic research (2017)