قاسم آذریان

صفحه نخست /قاسم آذریان
قاسم آذريان
نام و نام خانوادگی قاسم آذریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / بهداشت محیط
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Journal of the Electrochemical Society (2018)
2
Process Safety and Environmental Protection (2018)
3
Desalination and Water Treatment (2018)
4
Environmental Progress & Sustainable Energy (2018)
5
DESALINATION AND WATER TREATMENT (2017)
6
Global NEST Journal (2016)
7 مجله علمی پژوهان (1395)
8
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
9
avicenna journal of environmental health engineering (2016)
10 مجله علمی پژوهان (1394)
11
avicenna journal of environmental health engineering (2015)
12
Korean Journal of Chemical Engineering (2016)
13
Desalination and Water Treatment (2015)
14
Korean Journal of Chemical Engineering (2015)
15
avicenna journal of environmental health engineering (2014)
16 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی همدان (1393)