زهره بهاری موفق

صفحه نخست /زهره بهاری موفق
نام و نام خانوادگی زهره بهاری موفق
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت پژوهشی
تحصیلات فوق لیسانس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین (1394)
2 فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات) (1394)
3 فصلنامه علمی پژوهشی دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فن آوری اطلاعات) (1394)