میسور البعلبکی

صفحه نخست /میسور البعلبکی
نام و نام خانوادگی میسور البعلبکی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / ستاد دانشگاه - هیات علمی
تحصیلات دکترای تخصصی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
scientific journal of hamadan unoversity of medical sciences (2008)
2 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1381)