سیدحمید هاشمی

صفحه نخست /سیدحمید هاشمی
سيدحميد هاشمي
نام و نام خانوادگی سیدحمید هاشمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
bmc infectious diseases (2019)
2
Archives of Clinical Infectious Diseases (2018)
3 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1396)
4 مجله پزشکی بالینی ابن سینا (1397)
5
Caspian Journal of Internal Medicine (2018)
6
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2018)
7
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection (2018)
8
International Journal of Antimicrobial Agents (2018)
9
Oman Medical Journal (2017)
10 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1396)
11
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2016)
12
Pneumologia (2017)
13 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1396)
14
Iranian Journal of Medical Sciences (2016)
15 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (1386)
16
Tropical Doctor (2010)
17
bmc infectious diseases (2009)
18
tanaffos (2015)
19
Immunological Investigations (2016)
20
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
21
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
22
Journal of Research in Health Sciences (2013)
23
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2015)
24
Avicenna journal of Clinical Microbiology and Infection (2014)
25 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1392)
26
International Journal of Diabetes in Developing Countries (2013)
27
iranian journal of microbiology (2014)
28 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (1393)
29
Avicenna journal of clinical Microbiology and infection (2014)
30
African Journal of Microbiology Research (2012)
31
International Journal of Infectious Diseases (2012)
32
Jundishapur Journal of Microbiology (2012)
33 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1391)
34
Acta Medica Iranica (2012)
35
International Journal of Infectious Diseases (2012)
36 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1390)
37
Acta Medica Iranica (2012)
38
Acta Medica Iranica (2011)