سیدحمید هاشمی

صفحه نخست /سیدحمید هاشمی
سيدحميد هاشمي
نام و نام خانوادگی سیدحمید هاشمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواننقشوضعیت طرح
1 مشاور علمي خاتمه يافته
2 مجري اصلي خاتمه يافته
3 مجري اصلي خاتمه يافته
4 مجري خاتمه يافته
5 مجري اصلي خاتمه يافته
6 مشاور علمي خاتمه يافته
7 مجري اصلي خاتمه يافته
8 مجري اصلي خاتمه يافته
9 مشاور علمي خاتمه يافته
10 مجري اصلي خاتمه يافته
11 مشاور علمي خاتمه يافته
12 مشاور علمي خاتمه يافته
13 مشاور علمي خاتمه يافته
14 مشاور علمي خاتمه يافته
15 مشاور علمي خاتمه يافته
16 همكار خاتمه يافته
17 همكار خاتمه يافته
18 مشاور علمي خاتمه يافته
19 همكار خاتمه يافته
20 مجري اصلي خاتمه يافته
21 مجري اصلي خاتمه يافته
22 همكار خاتمه يافته
23 مجري اصلي خاتمه يافته
24 مجري اصلي خاتمه يافته
25 نفر اول خاتمه یافته