سیدحمید هاشمی

صفحه نخست /سیدحمید هاشمی
سيدحميد هاشمي
نام و نام خانوادگی سیدحمید هاشمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
تحصیلات دکترای تخصصی / بیماری های عفونی و گرمسیری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1
13th Iranian and 2th International congress of Microbiology, اردبیل, 2012