محمدعلی امیرزرگر

صفحه نخست /محمدعلی امیرزرگر
محمدعلي اميرزرگر
نام و نام خانوادگی محمدعلی امیرزرگر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه اورولوژی
تحصیلات دکترای حرفه ای / اورولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 koomesh (2020)
2 مجله تحقیقات در اورولوژی (1397)
3 مجله تحقیقات در اورولوژی (1397)
4 مجله تحقیقات در اورولوژی (1397)
5
IMMUNOPHARMACOLOGY AND IMMUNOTOXICOLOGY (2019)
6
Journal of Interferon & Cytokine Research (2019)
7 فصلنامه حیات (1396)
8
Inflammation (2017)
9
Transplantation Proceedings (2015)
10
Iranian Journal of Cancer Prevention (2016)
11
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (2006)
12
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (2007)
13
nternational journal of andrology I (2009)
14
Int Urol Nephrol (2007)
15
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (2013)
16
Iran J Reprod Med (2013)
17 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1382)
18 مجله زنان مامائی و نازائی ایران (1381)
19
iranian Journal of Reproductive medicine (2012)
20
Transplantation Proceedings (2005)
21
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation (2006)
22
Urology Jornal (2013)
23
iranian Journal of Reproductive medicine (2012)