سودابه آقابابایی

صفحه نخست /سودابه آقابابایی
نام و نام خانوادگی سودابه آقابابایی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پرستاری و مامایی / گروه مامایی ( مامایی و بهداشت مادر و کودک)
تحصیلات دکترای تخصصی / مامایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (1398)
2
international journal of pediatrics (2018)
3
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (2016)
4
Journal of Post Graduate Medical Institue (2016)
5 E3 Journal of Medical Research (2015)
6
TERAPEVICHESKILL ARKIV (2014)
7 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان (1392)
8 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)
9 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1392)
10 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان (1391)