مصطفی امیدی

صفحه نخست /مصطفی امیدی
نام و نام خانوادگی مصطفی امیدی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / شبکه بهداشت درمان شهرستان ملایر
تحصیلات لیسانس
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
2
Avicenna Journal of Medical Biochemistry (2016)
3
Iranian journal of basic medical sciences (2014)