نقشه سایت

صفحه نخست /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدانشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
Collapse پژوهشکده دانشگاهپژوهشکده دانشگاه
Expand شورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیادشورای پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
Expand شورای پژوهشکده سیناشورای پژوهشکده سینا
Expand شورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشتشورای پژوهشکده علوم و فناوری بهداشت
شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان بعثت
شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی فرشچیان
Collapse شورای HSR دانشگاه علوم پزشکیشورای HSR دانشگاه علوم پزشکی
کمیته HSR مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه
کمیته HSR معاونت آموزشی
کمیته HSR معاونت بهداشتی
کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
کمیته HSR معاونت درمان
کمیته HSR معاونت غذا و دارو
کمیته HSRمعاونت دانشجویی و فرهنگی
Collapse شورای پژوهشکده علوم بالینی ابن سیناشورای پژوهشکده علوم بالینی ابن سینا
مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوز
مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی
مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی
مرکز تحقیقات بروسلوز
مرکز تحقیقات پسوریازیس
Collapse شورای پژوهشی دانشکده بهداشتشورای پژوهشی دانشکده بهداشت
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت
شورای گروه آمارزیستی
شورای گروه اپیدمیولوژی
شورای گروه ارگونومی
شورای گروه بهداشت حرفه ای
شورای گروه بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
شورای گروه بهداشت محیط
شورای گروه مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)
شورای گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و ماماییشورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
Expand شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری وماماییشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی
شورای گروه بهداشت مادر و کودک
شورای گروه پرستاری داخلی جراحی
شورای گروه پرستاری سلامت جامعه
شورای گروه پرستاری کودکان
شورای گروه فوریت های پزشکی
شورای گروه مامایی و بهداشت باروری
شورای گروه مدیریت و روان پرستاری
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پزشکیشورای پژوهشی دانشکده پزشکی
Expand شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکیشورای تحصیلات تکمیلی ( علوم بالینی ) دانشکده پزشکی
Expand شورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکیشورای تحصیلات تکمیلی ( علوم پایه ) دانشکده پزشکی
شورای گروه آموزشی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای
شورای گروه آموزشی عفونی
شورای گروه آموزشی عمومی
شورای گروه آموزشی قلب
شورای گروه اخلاق در آموزش علوم پزشکی
شورای گروه ارتوپدی
شورای گروه ارولوژی
شورای گروه اطفال
شورای گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
شورای گروه ایمونولوژی
شورای گروه بیهوشی
شورای گروه بیوشیمی
شورای گروه پاتولوژی
شورای گروه پزشکی اجتماعی
شورای گروه پزشکی مولکولی
شورای گروه پوست
شورای گروه تغذیه
شورای گروه جراحی
شورای گروه جراحی مغز و اعصاب
شورای گروه چشم
شورای گروه حشره شناسی پزشکی
شورای گروه داخلی
شورای گروه رادیولوژی( پزشکی)
شورای گروه روانپزشکی
شورای گروه زنان و زایمان
شورای گروه طب اورژانس
شورای گروه طب فیزیکی و توانبخشی
شورای گروه علوم تشریح و بافت شناسی
شورای گروه فیزیک پزشکی
شورای گروه فیزیولوژی
شورای گروه گوش و حلق و بینی
شورای گروه معارف اسلامی
شورای گروه میکروبیولو‍ژی
شورای گروه نورولوژی
شورای گروه ویروس شناسی
کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی
گروه آموزشی طب سنتی
گروه پژوهشی ایمونولوژی مولکولی
Collapse شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکیشورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی
شورای گروه اتاق عمل
شورای گروه رادیولوژی ( پیراپزشکی)
شورای گروه علوم آزمایشگاهی
شورای گروه فناوری اطلاعات سلامت
شورای گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
شورای گروه هوشبری
گروه پژوهشی دانشکده ملایر
گروه پژوهشی دانشکده نهاوند
Collapse شورای پژوهشی دانشکده توانبخشیشورای پژوهشی دانشکده توانبخشی
شورای پژوهشی گروه ارتوز و پروتز
شورای پژوهشی گروه اعضا مصنوعی
شورای گروه شنوایی شناسی
شورای گروه کاردرمانی
شورای گروه گفتار درمانی
فیزیوتراپی
شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی و پایان نامه
Collapse شورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازیشورای پژوهشی و کمیته پایان نامه های دانشکده داروسازی
شورای گروه بالینی داروسازی
شورای گروه بیوتکنولوژی دارویی
شورای گروه بیوتکنولوژی دارویی
شورای گروه شیمی دارویی
شورای گروه فارماسیوتیکس
شورای گروه فارماکوگنوزی
شورای گروه فارماکولوژی و سم شناسی
شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده داروسازی
شورای تحصیلات تکمیلی شعبه بین الملل ( پردیس خودگردان)
شورای تحصیلات تکمیلی معاونت تحقیقات و فناوری
Collapse شورای فناوری دانشگاهشورای فناوری دانشگاه
کمیته ارتباط با صنعت و جامعه
شورای گروه اعضای هیئت علمی پژوهشی
Collapse کمیته اخلاق در پژوهشکمیته اخلاق در پژوهش
زیر کمیته اخلاق در پژوهش (صدور کد اخلاق)
Expand کمیته اخلاق در پژوهش ( حیوانات آزمایشگاهی)کمیته اخلاق در پژوهش ( حیوانات آزمایشگاهی)
کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه ( EDC)
کمیته پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی معاونت تحقیقات و فناوری
کمیته تجهیزات غیر مصرفی
مدیر کل آموزش دانشگاه
مرکز پژوهش دانشجویان
هسته پژوهشی علوم پیراپزشکی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان
واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی - درمانی فرشچیان
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی همدان
.
پژوهشکده سلامت روان و اعتیاد
پژوهشکده سینا
پژوهشکده علوم فناوری بهداشت
Collapse دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی
گروه ارگونومی
گروه بهداشت حرفه ای
گروه بهداشت عمومی
گروه مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE)
گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت
گروه مهندسی بهداشت محیط
Collapse دانشکده پرستاری و ماماییدانشکده پرستاری و مامایی
گروه بهداشت مادر و کودک
گروه پرستاری (روان پرستاری، مدیریت)
گروه پرستاری داخلی جراحی
گروه پرستاری سلامت جامعه
گروه پرستاری کودکان
گروه فوریت های پزشکی
گروه مامایی و بهداشت باروری
Collapse دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی
گروه آموزشی پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای
گروه آموزشی طب سنتی
گروه آموزشی علوم اعصاب
گروه اخلاق در آموزش علوم پزشکی
گروه ارتوپدی
گروه اطفال
گروه انگل و قارچ شناسی
گروه اورولوژی
گروه ایمونولوژی
گروه بیماریهای پوست
گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری
گروه بیماریهای قلب و عروق
گروه بیهوشی
گروه بیوشیمی
گروه پاتولوژی
گروه پزشکی اجتماعی
گروه پزشکی مولکولی
گروه تغذیه
گروه جراحی عمومی
گروه جراحی مغز و اعصاب
گروه چشم پزشکی
گروه حشره شناسی پزشکی
گروه داخلی
گروه رادیوتراپی و آنکولوژی
گروه رادیولوژی
گروه روانپزشکی
گروه زبان خارجی و ادبیات فارسی
گروه زنان و زایمان
گروه طب اورژانس
گروه طب فیزیکی و توانبخشی
گروه علوم تشریح و بافت شناسی
گروه فیزیک پزشکی
گروه فیزیولوژی
گروه گوش و حلق و بینی
گروه معارف اسلامی
گروه میکروبیولوژی
گروه نورولوژی
گروه ویروس شناسی
Collapse دانشکده پیراپزشکیدانشکده پیراپزشکی
گروه اتاق عمل
گروه رادیولوژی (پیراپزشکی)
گروه علوم آزمایشگاهی
گروه فناوری اطلاعات سلامت
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
گروه هوشبری
Collapse دانشکده پیراپزشکی نهاونددانشکده پیراپزشکی نهاوند
گروه آموزشی پرستاری نهاوند
Collapse دانشکده توانبخشیدانشکده توانبخشی
گروه آموزشی ارتوز و پروتز
گروه آموزشی فیزیوتراپی
گروه شنوایی شناسی
گروه کاردرمانی
گروه گفتار درمانی
Collapse دانشکده داروسازیدانشکده داروسازی
گروه بیوتکنولوژی دارویی
گروه داروسازی بالینی
گروه شیمی دارویی
گروه فارماسیوتیکس
گروه فارماکوگنوزی
گروه فارماکولوژی و سم شناسی
Collapse دانشکده دندانپزشکیدانشکده دندانپزشکی
گروه آسیب شناسی دهان
گروه ارتودنسی
گروه اندودانتیکس
گروه بیماریهای دهان و دندان
گروه پروتزهای دندانی
گروه پریودانتیکس
گروه جراحی دهان و فک و صورت
گروه دندانپزشکی اطفال
گروه دندانپزشکی ترمیمی
گروه رادیولوژی دهان
گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
Collapse دانشکده علوم پزشکی اسدآباددانشکده علوم پزشکی اسدآباد
گروه آموزشی پرستاری اسدآباد
گروه بهداشت عمومی (اسدآباد)
شورای کمیته HSR معاونت آموزشی
شورای کمیته HSR معاونت بهداشتی
کمیته HSR معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
کمیته HSR معاونت درمان
مرکز تحقیقات آندومتر و آندومتریوز
مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
مرکز تحقیقات پسوریازیس
مرکز تحقیقات توسعه و پژوهش بین رشته ای معارف اسلام
مرکز تحقیقات دندانپزشکی
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی
مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب
مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری
هسته پژوهشی علوم پیراپزشکی
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه
واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فرشچیان
واحد توسعه تحقیقات بالینی قلب و عروق فرشچیان
واحد توسعه و تحقیقات بالینی بعثت
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها